स्नातकोत्तर तह २०२० को नयाँ विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा शास्त्र सङ्काय डीनको कार्यालयबाट सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित शैक्षिक वर्ष २०२० (२०७६।७७)  को स्नातकोत्तर तह (एम.ए. नेपाली र समाजशास्त्र) र एम.एड. (नेपाली र EPM) विषयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम तपसिल बमोजिम सञ्चालन हुने भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल

             आवेदन फाराम बुझाउने अवधिः २०७६ साल माघ १ गतेसम्म,

             आवेदन दस्तुरः  रु.२०००

             प्रवेश परीक्षा मितिः २०७६ साल माघ १८ गते दिउँसो १२:३० बजे,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *