Form fill-up notice of MA III semester

त्रिभुबन विश्वविध्यालय मानबिकी तथा सामाजिक शाात्र सङ्काय डीनको कार्यालयबाट सेमेस्टर प्रणलीमा संचालित स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक वर्ष २०१९ का नियमित तथा सोभन्दा अघि (शैक्षिक बर्ष २०१६ सम्म) का आंशिक परीक्षार्थीहरुको तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षाफराम २०७७ साल फाल्गुन २६ गते बिहान १०.०० बजे भित्र निम्न कागजातहरू सहित परीक्षार्थी आफै अनिबार्यरुपमा उपस्थित भई परीक्षा फारम भरि सक्नु पर्ने भएकोले सम्बन्धित सबैमा यो सूचना जारी गरिएको छ । सो म्याद भित्र फारम भर्न नआएमा फारम बुझ्न क्याम्पस बाध्य हुने छैन ।

दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पस

दिक्तेल खोटाङ

०३६४२०११९

एम.ए. प्रथम सेमेष्टरको परीक्षा फाराम भर्ने जरुरी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजिक शास्त्र संकाय डीनको कार्यालयद्बारा शैक्षिक वर्ष २०२० को सेमेष्टर प्रणालीमा सञ्चालित एम.ए. प्रथम सेमेष्टर नियमित तथा सो भन्दा अगाडीको आंशिक परीक्षार्थीहरूको सत्रान्त परीक्षाको परीक्षा फाराम खुलेकाले मिति २०७७/०९/२० गतेभित्र परीक्षा फाराम भर्नुहुन सम्बन्धित सबैलाई यसै सूचनाद्बारा सूचित गरिन्छ । साथै आन्तरिक मूल्याङ्कनको कार्य मिति २०७७/०९/१८ गतेभित्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित विषय शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई समेत यसै सूचनाद्बारा जानकारी गराइन्छ। परीक्षा शाखा दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पस